|| Naam Brahma ||
Harer-Nama Harer-Nama Harer-Namaiva Kevalam
Kalou Nastiy-Eva Nastiy-Eva Nastiy-Eva Gatir-Anyatha
Sadguru Shree Shree Bijoy Krishna Goswami (Gosaiji)
Jai Guru (Home) Sadhana Path Bhajan & Kirtan
Books & Publications Photos Videos
BKBS-Ashram Program & Schedule Contact

Photos

Shree Shree Radha Shyam Sundarji
A very old picture of the family deity of Gosaiji

Shree Shree Radha Shyam Sundarji
Family Deity of Gosaiji

A rare photograph of Radha Krishna

A rare photograph of Gosaiji

Lord Jagannath of Puri

A rare photograph of Great Saints

Shree Shree Gosaiji

Gosaiji & Mata Yogmaya Devi

Shree Shree Mata Yogmaya Devi

Gosaiji's Janamsthan (Birthplace)
at Shikarpur, Dist: Nadia (Krishnanagar), W.B.

Gosaiji's Home in Shantipur
Dist: Nadia (Krishnanagar), W.B.

Mandir (Temple) at Gosaiji's Home

Shree Kuldanandji Brahmachari

Shree Darveshji Maharaj

Matathakurani Shree Sarojbala Devi

Shree Jagabandhu Moitra

Shree Mayur Mukut Baba

Shree Yogjeevan Goswami


Shree VaradaKanta BandhopadhyaySwami Asimananda Saraswati (Thakur)

Gosaiji & Mata Yogmaya Devi
Swami Asimananda Saraswati & Mata Sailabala Devi

Matathakurani Shree Sailabala Devi (GuruMa)© Copyright BKBS. All Rights Reserved.